Privacybeleid

Ik hecht erg veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Zij worden opgeslagen in mijn EPD ( elektronisch patiënten dossier) waar alleen ik toegang tot heb.

In dit Privacy beleid wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik om ga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om je privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Ik hou mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

  • De persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van je persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte ben van je rechten omtrent je persoonsgegevens, jou hierop wil wijzen en deze respecteren.

Als praktijk Annemarie Bleeksma ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van mijn Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.